Receive

APIDescription
POST api/Receive

برای دریافت پیامک ها از این متد استفاده کنید

UserInfo

دریافت اطلاعات کاربر

APIDescription
POST api/UserInfo

دریافت اطلاعات کاربر

Send

ارسال پیامک

APIDescription
POST api/Send

ارسال پیامک

Delivery1to1

دریافت وضعیت پیامک ها با کدهای دریافتی سامانه

APIDescription
POST api/Delivery1to1

دریافت وضعیت پیامک ها

SendOneToOne

ارسال نظیر به نظیر

APIDescription
POST api/SendOneToOne

ارسال نظیر به نظیر

Delivery

دریافت وضعیت پیامک ها با کد ارسالی کاربر

APIDescription
GET api/Delivery

دریافت جدول وضعیت های پیامک ها

GET api/Delivery/{id}

دریافت متن یک وضعیت دلیروی پیامک

POST api/Delivery

دریافت وضعیت های یک کد رهگیری ارسال شده از سمت کاربر