گران شدن پیامک با تبصره 15

زمان انتشار : 1556 روز قبل

با توجه به اینکه از تاریخ 7 تیر نود و هفت تبصره 19 برداشته شده است ولی طبق دستور جدید کلیه پیامک ها با اعمال تبصره 15 گران خواهد شد مبلغ قطعی هر پیامک با توجه به این تبصره بعد از اعلام اپراتور ها اعمال خواهد گردید